Vandaag houden we het tegen

Vandaag maken we het schoon

Vandaag houden we het op peil

en wat doen we morgen met water?

Jij mag het zeggen.

Waarom zijn er verkiezingen?

Via de verkiezingen op 18 maart 2015 wordt het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân gekozen. Dat bestuur kun je vergelijken met de gemeenteraad. Het is het hoogste beslisorgaan van Wetterskip Fryslân en bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen en belangengroeperingen.

Jij hebt invloed!

Het bestuur bepaalt ‘wat we morgen met water doen’. Hoe houden we onze dijken sterk? Blijven we bij onze kerntaken of investeren we meer in waterkwaliteit en natuur? Hoe bereiden we ons voor op klimaatverandering? Belangrijke vragen. En daarbij: het beheergebied, Fryslân en het Groninger Westerkwartier, bestaat voor de helft uit water. Het waterschapsbestuur heeft dus een grote verantwoordelijkheid. En wat doen we morgen met water? Jij hebt invloed op het antwoord. Stem op 18 maart!

En wat doen de politieke partijen morgen met water?

In de filmpjes hieronder stellen de lijsttrekkers van alle partijen zich in één minuut aan je voor. Ze vertellen wat ze morgen met water willen doen en waarom ze jouw stem verdienen.

Water Natuurlijk
FNP
CDA
Lagere Lasten Burger
50PLUS

En dit zijn de standpunten van WaterNatuurlijk

 1. Een duurzaam en veerkrachtig watersysteem dat de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen.
 2. Het behoud van zoveel mogelijk veen.
 3. Gezond water voor zwemmers, vissers en recreanten.
 4. Innovatie en samenwerking.
 5. Een eerlijke verdeling van lasten over de gebruikers.

Meer weten? Kijk op de website van Water Natuurlijk.

En dit zijn de standpunten van FNP

 1. Yntegraal wurkje: It Wetterskip is der net allinnich foar  boeren.
 2. Feangreide: Ta op in heger wetterpeil en fergoedings foar oanpast behear.
 3. Kosteferdieling: De ‘feroarsaker’ betellet mear.
 4. Sportfiskers: Fasilitearje yn belang fan rekreaasje, toerisme en Fryske ekonomy.
 5. Skjin wetter en rioel foar de hiele wrâld: Solidariteit mei wetter projekten yn oare lannen.

Meer weten? Kijk op de website van de FNP.

En dit zijn de standpunten van CDA

 1. Veiligheid staat voorop. Overstromingen en wateroverlast willen we zoveel mogelijk voorkomen.
 2. Een goede boezemwaterafvoer, waarbij afvoer via Lauwersoog, Holwerd en Harlingen reële opties zijn.
 3. De waterkwaliteit verder verbeteren.
 4. De financiën op orde: het Wetterskip moet sober en effectief werken, en tarieven worden maximaal met de inflatie verhoogd.

Meer weten? Kijk op de website van het CDA.

En dit zijn de standpunten van Lagere Lasten Burger

 1. De kosten in rekening brengen waar zij gemaakt worden.
 2. Kleinere, doelgerichte organisatie.
 3. Alle zetels laten kiezen door de bevolking: geen benoemde bestuursleden.
 4. Alleen wettelijke taken waterbeheer en zuivering.
 5. Waterkwaliteit verbeteren door beheersmaatregelen en minder door investeringen.

Meer weten? Kijk op de website van Lagere Lasten Burger.

En dit zijn de standpunten van 50PLUS

 1. Veilig drinkwater, vrij van resten van bestrijdingsmiddelen, mest en geneesmiddelen
 2. Bescherming: veilige dijken
 3. Goede riolering en de aanleg van meer natuurlijke groene oevers
 4. Een goede en vooral natuurlijke wateropvang en -afvoer bij overvloed aan smelt- en regenwater
 5. Voldoende schoon water om te zwemmen, te varen, te vissen, etc.

Meer weten? Kijk op de website van 50PLUS.

BBB Wetterbelang
PvdA
Partij voor de Dieren
ChristenUnie
VVD

En dit zijn de standpunten van BBB Wetterbelang

 1. BBB vindt droge voeten belangrijker dan politiek. U ook?
 2. BBB besteedt uw geld zuinig en bewust, voor nu en straks.
 3. BBB heeft een kundig verhaal: met vakmanschap, zonder omhaal.
 4. BBB vindt schoon water belangrijk voor dier, maar ook menselijk vertier.
 5. BBB maakt zich samen met u sterk voor goed waterschapswerk.

Meer weten? Kijk op de website van BBB Wetterbelang.

En dit zijn de standpunten van PvdA

 1. Veiligheid voorop. Iedereen droge voeten bij wateroverlast en zeespiegelstijging.
 2. Werk uit water: waterinnovatie levert schoner water en werkgelegenheid op.
 3. Lusten en lasten eerlijk verdelen tussen boeren, burgers, bedrijven en natuur.
 4. Regenwater hoort niet in het riool. Daarvoor zijn polders, grachten, sloten en vijvers.

Meer weten? Kijk op de website van de PvdA.

En dit zijn de standpunten van Partij voor de Dieren

 1. Schoon water: zonder uitstel de gemaakte afspraken (Kaderrichtlijn Water) uitvoeren.
 2. Strenger toezicht op uitstoot van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het water.
 3. Meer rekening houden met de in het gebied levende dieren, zoals weidevogels en vissen.
 4. Bodemdaling veenweidegebieden tegengaan door het waterpeil te verhogen.
 5. De gebruiker/vervuiler laten betalen.

Meer weten? Kijk op de website van de Partij voor de Dieren.

En dit zijn de standpunten van ChristenUnie

 1. Waterkeringen op orde op basis van kostenbesparend beheer.
 2. Sobere uitvoering zeegemaal bij Holwerd aan Zee of Harlingen.
 3. Verantwoorde uitvoering waterschapstaken tegen laagst mogelijke kosten.
 4. Eerlijke verdeling waterschapslasten en kwijtschelding voor financieel zwakkeren.
 5. Doelmatige innovatie en verduurzaming van alle onderhoud.

Meer weten? Kijk op de website van de ChristenUnie.

En dit zijn de standpunten van VVD

 1. Houd je aan de kerntaken: veiligheid, droge voeten en voldoende en schoon water.
 2. Lagere belasting voor burgers en bedrijven.
 3. Minder regels: Haags minimum is provinciaal maximum.
 4. Werkgelegenheid: geef landbouw, toerisme en recreatie de ruimte.
 5. Meer samenwerking met bedrijfsleven en ingelanden.

Meer weten? Kijk op de website van de VVD.

Wat doen we vandaag met water?

We maken water schoon

Dagelijks ga je naar de wc, doe je de afwas en sta je onder de douche. Al dat afvalwater komt terecht in het riool. En dan? Wetterskip Fryslân zuivert het rioolwater in haar rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Daarvan zijn er maar liefst 28 in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. We maken niet alleen afvalwater schoon. We leggen rietoevers aan om het water op natuurlijke wijze te zuiveren. En we zorgen ervoor dat vissen onze gemalen makkelijk kunnen passeren. Want een gezonde visstand is van belang voor de waterkwaliteit.

We houden water tegen

Ruim 200 kilometer dijk beschermt ons tegen hoog water. Wetterskip Fryslân beheert de dijken en behoedt Fryslân en het Groninger Westerkwartier voor overstromingen. Ook controleren we duizenden kilometers aan kaden en oevers langs meren, kanalen en vaarten. Is het nodig, dan verbeteren we deze waterkeringen. We denken vooruit en anticiperen op bodemdaling en klimaatverandering. Zo blijven onze voeten droog. Vandaag en morgen.

We houden water op peil

Met in- en uitlaatsluizen bij de Waddenzee en het IJsselmeer en met duizenden stuwen en poldergemalen houden we het water in ons beheergebied op het juiste peil. Zo voorkomen we droogte en wateroverlast en krijgen landbouw en natuur de juiste hoeveelheid water. Ook baggeren we de sloten en vaarten. Zodat het water goed kan doorstromen.

Meer over de taken van Wetterskip Fryslân lees je in de verkiezingskrant.

Wat doen onze medewerkers vandaag met water?

Oeds Veenstra, rayonbeheerder

Oeds Veenstra, rayonbeheerder

Dit is dé tijd van het jaar om de kades weer netjes te maken. We maaien de rietkragen en snoeien de jonge boompjes.

Johannes Veenstra, projectleider

Johannes Veenstra, projectleider

Vandaag was ik op Ameland. Ik heb bewoners ingelicht over de maatregelen die we gaan nemen om de waterhuishouding op het eiland klaar te maken voor de toekomst. Dit doen we onder andere door natuurvriendelijke oevers, met slikkige randen en zonder riet, aan te leggen in de slenken op Ameland.

Siebold Krol, rayonbeheerder

Siebold Krol, rayonbeheerder

Het Miedemagemaal in Zwarte Haan is toe aan een renovatie. De kroosrekreiniger wordt hier nog handmatig bediend. Om ervoor te zorgen dat vissen het gemaal veilig kunnen passeren, plaatsen we hier visvriendelijke pompen.

Minke de Vries-Van Balen, laborant

Minke de Vries-Van Balen, laborant

In de zomer ga ik bij het water langs om de waterplanten te inventariseren en monsters te verzamelen. Vandaag ben ik binnen om deze monsters te determineren. Dit geeft een beeld van de waterkwaliteit van ons water in Fryslân. Deze prachtige larve van een pluimmug, Chaoborus Crystallinus komt veel voor in voedselrijke wateren.

Siebold Krol, rayonbeheerder

Siebold Krol, rayonbeheerder

De vishevel in Roptazijl zetten we binnenkort weer in werking. Even kijken of er al glasaal is!

Hendrik de Jong, stagiair

Hendrik de Jong, stagiair

Als stagiair loop ik mee met een ervaren elektromonteur en doe ik veel praktijkervaring op. In rayongebied Oldeberkoop heb ik zojuist een storing opgelost. In de toekomst hoop ik nog veel meer ingewikkelde installaties te kunnen onderhouden!

Siebold Krol, rayonmanager

Siebold Krol, rayonmanager

Wetterskip Fryslân wordt regelmatig gevraagd door scholen om uitleg te geven wat we allemaal doen. Hartstikke leuk! Zo nam ik laatst leerlingen van CBS Ulbe van Houten uit St. Annaparochie mee naar het zeegemaal Miedema bij Zwarte Haan om uit te leggen hoe het gemaal werkt.

Jesse Greidanus, veldanalist

Jesse Greidanus, veldanalist

De afgelopen weken voer ik in het gebied met de muizenplaag veldanalyses uit. Ik neem monsters van het oppervlaktewater, die in het laboratorium van Wetterskip Fryslân worden geanalyseerd op o.a. stikstof en fosfaat. In dit project wordt de waterkwaliteit gerelateerd aan een mogelijk verhoogde uitspoeling van nutriënten.

Op welke partij ga ik stemmen?

Heb je de filmpjes bekeken, maar weet je nog niet op welke partij je gaat stemmen? Vergelijken kan ook aan de hand van het Kieskompas. Reageer op de stellingen van het Kieskompas en je ziet direct welke partij het beste bij jouw standpunten past.

Ga naar het Kieskompas »

Wat moet ik weten over stemmen?

Waar en wanneer kan ik stemmen?

Stemmen kan op woensdag 18 maart, tussen 7.30 en 21.00 uur. Op de stempas die je uiterlijk 4 maart ontvangt staat het adres van het stemlokaal bij jou in de buurt. Ergens anders in je gemeente stemmen kan ook. Wil je buiten je gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan bij de afdeling Burgerzaken van je gemeente.

Wat moet ik meenemen?

Je stempas en een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) of Nederlandse verblijfsvergunning. Stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan op het gemeentehuis.

Mag iemand anders voor mij stemmen?

Ja, je kunt iemand hiervoor een volmacht verlenen. Vul zijn of haar naam in op de achterkant van je stempas. Let op: de gevolmachtigde moet wel in dezelfde gemeente wonen als jij, mag maximaal twee machtigingen hebben en moet een kopie van jouw identiteitsbewijs meenemen naar het stemlokaal.

Meer praktische informatie over stemmen lees je in de verkiezingskrant.